Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Bevezetés

A weboldal címe: https://harmoasztro.hu. (a továbbiakban Weboldal)

Az oldal tulajdonosa Csik Timea (a továbbiakban Adatkezelő)

E-mail: harmoasztro@gmail.com

Általános rendelkezések

Az adatkezelő tevékenysége: asztrológusi tevékenységet végez, mely honlap és hírlevél üzemeltetésből áll. A hírlevélre való feliratkozáshoz személyes adatokat (nevet és e-mail címet) kezel és tárol.

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban Ügyfél) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el.

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2. A kezelt személyes adatok köre

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak hírlevélre feliratkozott felhasználók számára hozzáférhetőek. A feliratkozás ingyenes.

2.1. Hírlevél feliratkozás során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, e-mail cím.

2.2. Adatkezelő az Ügyfél adatait hírlevelek küldése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

2.3 A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat Adatkezelő a hírlevélről való leiratkozásig, vagy a hírlevél szolgáltatás megszüntetéséig őrzi.

2.4 Adatkelező tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám:  13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

2.5 Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma megjelenik nyilvánosan.

2.6. Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

2.7. A hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

2.8. Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weboldal webanalitikai mérések céljából külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

2.9. A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t -apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával- küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k célja a felhasználói élmény javítása. Személyes adatokat nem tartalmaznak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve böngészőjében eleve megtilthatja. A mérési adatok adatkezeléséről a külső szolgáltatók tudnak felvilágosítást adni: Google Analytics: https://www.google.com/analytics/.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

2.10. Az Ügyfél által önkéntesen megadott telefonszám, skype azonosító, születési adatok megőrzési ideje az ügyfél kérésének megfelelően a kérdés megválaszolásának időpontja, vagy ezen adatok törlésére vonatkozó kérelem időpontja.

2.11. A számviteli bizonylat alapját képező adatok (név, lakcím) megőrzési ideje 8 év.

2.12. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során Adatkezelő betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

2.13. A megadott adatokat Adatkezelő mindaddig kezeli, míg azok törlését az érintett nem kéri. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

3. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

3.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi tájékoztató előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a feliratkozással, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

3.2. Az adatkezelés célja az asztrológiával kapcsolatos tartalomszolgáltatás és az ezzel, valamint az Adatkezelő működésével összefüggő egyéb információk megadása.

3.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, kapcsolattartási célokat, az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál.

3.4. Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található “Leriatkozás” linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

3.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

3.6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

4. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

4.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

4.2. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

5. Az ügyfél jogai

5.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a Bevezetőben megadott elérhetőségek útján.

5.2. Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

5.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a 2. pontban megadott elérhetőségen keresztül.

5.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

5.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

5.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a feliratkozáskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.3. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

6.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az egyoldalúan módosítsa, a módosított változatot nyilvánosságra hozza. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat  tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban  megfogalmazott előírásoknak.

Kelt: 2018. május 24.